شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣ :: ١٥:٥٢

فراخوان جشنواره های بين المللي، جوان و نوآوري و فناوري خوارزمی

فراخوان جشنواره های بين المللي، جوان و نوآوري و فناوري خوارزمی

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران همه ساله جشنوارههاي بين المللي، جوان و نوآوري و فناوري را با هدف شناسايي و معرفي طرحهاي برتر عرصه علم و فناوري بر پايه بنيانهاي اجرايي قوي، نظامند و منسجم برگزار ميكند.
شايان ذكر است جشنواره جوان خوارزمي براي رقابت دانشجويان، دانش پژوهان و نوآوران و فناوران با شرايط سني كمتر از سي و پنج سال، جشنواره بينالمللي خوارزمي براي رقابت صاحبان صنايعو فناوران و جشنواره نوآوري و فناوري براي طرحهاي نو كه داراي نوآوريهاي علمي و فني است و طرحهايي كه به مرحلهي فناوري رسيدهاند،در گروههاي تخصصي متعدد در تمامي گرايشها انجام ميشوند.