نام شرکت
 محل استقرار پارک
مرکز رشد خرم آباد
مرکز رشد بروجرد
مرکز رشد دلفان
مرکز رشد دورود
مرکز رشد الیگودرز
 نام مدیر عامل
نوع جستجو و     یا