تعریف پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف ا صلی آن افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت از طریق توسعه فرهنگ نوآوری ، افزایش توان رقابتی میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است. پارک علم و فناوری ساختاری حمایتی است که از طریق کمک به ایجاد و رشد شرکت های فناور، به رشد و توسعه علم و فناوری و ایجاد ثروت بر پایه دانش کمک نموده و از طریق ارائه خدمات با ارزش افزوده باﻻ، تامین فضاﻫﺎی کاری و تسهیل ارتباط با دانشگاه زمینه توسعه کسب و کار شرکتﻫﺎ را فراﻫﻢ می کند.

امروزه پارک های علم و فناوری نقش بسیار عمده‌ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا نموده و با ایجاد بستر لازم برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، امکان انتقال و توسعه فناوری، تولید باارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می کنند.