شرح وظایف مدیریت مراکز رشد واحدهای فناور

-         حمایت مالی از واحدهای مستقر در مراکز رشد.

-         تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مراکز رشد.

-          ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها.

-          تلاش در جهت جذب و پذیرش واحدهای فناور دارای ایده های همسو با زمینه فعالیت مرکز.

-          نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مراکز رشد.

-          نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها.

-          ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز.

-          فراهم آوردن امکانات و زیرساخت های لازم جهت توسعه واحدهای فناور.

-          مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقراری رویه واحد برای مراکز رشد تابع پارک.

-          بررسی قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد اصلاح آنها در جهت تطبیق با اساسنامه و آیین نامه های مراکز رشد و واحدهای فناور.

-          ایجاد هماهنگی در امور مراکز رشد واحدهای فناور، برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی از نیروی انسانی، تدارکاتی و ...

-          برنامه ریزی توسعه مراکز رشد واحدهای فناور جدید در سطح استان با همکاری سایر واحدهای مختلف پارک و با استفاده از مشارکت دستگاه های دولتی و غیر دولتی.

-          نظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیت های مراکز رشد و واحدهای فناور تابعه.

-          تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف و نیز تنظیم گزارش فعالیت های مراکز رشد و واحدهای فناور و نظارت و ارزیابی آنها.

-          ایجاد ارتباط متقابل بین مراکز رشد و واحدهای فناور جهت بهره مندی از سرمایه، امکانات و تجهیزات و ... طرفین.

-          ارائه اطلاعات لازم از طرح ها و برنامه های جاری و آینده مراکز رشد و واحدهای فناور به معاون پارک و سایر مراجع ذیصلاح.

-          انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق