منشور اخلاقی و اداری کارکنان پارک علم و فناوری لرستان

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است. با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان خدمتگزاران مردم باید تمام تلاش  و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی و افزایش سطح رضایت مندی مردم به کار گیرند و خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر بدانند:

1-    اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان، شرایط مشابه و رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیضی رفتار نمایند.

2-    اصل حاکمیت قانون در مناسبت های اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان براساس اقدام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

3-    اصل مردم داری: هدف نهایی از تشکیل سازمان های دولتی و استخدام کارمندان، ارائه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرش های خود" خدمتگزاری به مردم" را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیری ها، انجام وظایف و رفتارهای خود، منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گرفته و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

4-    اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.

5-    اصل پاسخگویی: سازمان های دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند.

6-    اصل شفافیت: کامندان باید تمام اطلاعات مربوط به امور و فرایندهای جاری دستگاه های اجرایی(به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرایندهای سازمانی مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد.

7-    اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کامندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، ماموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مامویت های سازمان تلاش نمایند.