دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین الملل

-         ایجاد ارتباط اداری بین ریاست پارک و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.

-          دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس پارک برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.

-          تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظارت و دستورات رئیس پارک به واحدهای مختلف می باشد.

-          تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه ها و دعوت نامه های صادره.

-          ابلاغ دستورات صادره ریاست پارک به افراد، موسسات و واحدهای تابعه و در صورت لزوم پیگیری آنها.

-          پیگیری و اجرای دستورات رئیس پارک.

-          تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس پارک.

-          تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.

-          دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها.

-          تشکیل جلسات، تنظیم برنامه های نشست ها، مراسم و فعالیت های عمومی پارک و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت ها.

-          برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها.

-          تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.

-          جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی، فناوری و رفاهی پارک به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف پارک از طریق انتشار پیک و خبرنامه های دوره ای و رسانه های گروهی.

-          مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب مرتبط برای ارسال به واحدهای مربوط.

-          بررسی مطالب جراید و اخبار پیرامون فعالیت های مختلف پارک و تهیه پاسخ های لازم.

-          انتشار اخبار و اطلاعات داخلی پارک جهت اطلاع کارکنان.

-          همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی پارک.

-          تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد، جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق پارک برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.

-          عکس برداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی، سمینار ها، مصاحبه ها و ... نگهداری سوابق آنها.

-          اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری پارک.

-          انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت های علمی و سیاسی و ... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط.

-          برنامه ریزی در جهت تماس با صاحب نظران و اندیشمندان، متخصصین و نخبگان و کارآفرینان داخل و خارج از کشور برای جلب حمایت آنها به منظور جذب دانش فنی.

-          برقراری تماس با سایر پارک ها و مراکز علمی داخلی و خارجی به منظور جلب مشارکت آنان در زمینه های مختلف علمی و فناوری.

-          تشریک مساعی به منظور عضویت و ثبت نام پارک در مجامع بین المللی.

-          انجام امور مربوط به شرکت کارکنان و موسسات مستقر در پارک در مجامع علمی و تحقیقاتی بین المللی خارج از کشور.

-          تنظیم برنامه های مربوط به برگزاری سمینارها، کنگره ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی پارک.

-          انجام فعالیت در خصوص ایجاد زمینه های جذب کمک های مادی و معنوی قطب های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی کشور با همکاری واحدهای ذیربط پارک.

-          جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف پارک پیدا می کنند.

-          ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز پارک و مراکز رشد تابعه.

-          انجام امور اداری، مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیئت امنا، شورای پارک و کمیسیون های مختلف و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذیربط.

-          انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پارک