شرح وظايف :

-         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پارک به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

-          نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات و امور مربوط به موسسات، مراکز رشد، امورمالی، معاملاتی، عمرانی، اداری و استخدامی ...

-          نظارت بر تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

-          ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-          پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پارک.

-          نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه ها و وظایف پارک.

-          همکاری با رئیس پارک در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تابعه پارک.

-          برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت های پارک.

-          برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری به منظور تجمیع امکانات و توانمندی های آنان در راستای اهداف پارک.

-          برنامه ریزی به منظور جلب نظر و اخذ مساعدت های مالی و فنی مراکز علمی، تولیدی و تخصصی داخلی و خارجی.

-          برنامه ریزی به منظور گسترش کمی و کیفی موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

-          نظارت بر روند ارائه خدمات فنی، تخصصی و پشتیبانی فناوری به کلیه موسسات و واحدهای مستقر در پارک اعم از ارتقای کمی و کیفی خدمات، امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی و ارائه خدمات شبکه و اطلاع رسانی از قبیل: جذب و توسعه، حفظ و حمایت، قوانین و مقررات، ارزیابی و نظارت، پروژه های مشترک، طراحی ساز و کارهای انتقال فناوری، کسر مالیات، یارانه های دولتی، حمایت های مالی توسط بانکها، گزارشات سرمایه گذاری ریسک پذیر، ایجاد و تامین منابع اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایجاد سیستم اطلاعاتی به موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

-          انجام اقدامات لازم به منظور تقویت بنیه مالی پارک و جذب منابع مالی و درآمدی برای حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

-          نظارت و سیاستگذاری در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک.

-          نظارت بر روند پذیرش موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

-          برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و دیگر مراکز مورد نیاز پارک.

-          تهیه برنامه  های فناوری پارک و تعیین اهداف و اولویت ها در قالب برنامه های میان مدت، بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد برای طرح در شورای پارک.

-          اولویت بندی زمینه های فعالیت پارک و مراکز رشد در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب توسط مراجع ذیصلاح.

-          بررسی و ارزیابی فعالیت های پارک در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور.

-         شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی،  معاملاتی، عمرانی، امور موسسات، اداری، استخدامی و ... در چارچوب مقررات و حفظ مصالح پارک.

-          نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت امنای ذیربط.

-          جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع پارک و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های لازم مطابق با اولویت های پارک در جهت اجرای طرح های عمرانی پارک.

-          نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات موجود.

-          استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف پارک.

-          تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات پارک به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی پارک.

-          نظارت بر انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی پارک طبق مقررات و ضوابط مربوط.

-          نظارت بر تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات پارک.

-          انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پارک