ماموریت پارک علم و فناوری لرستان

ایجاد بسترمناسب برای توسعه موسسات دانایي محور به منظور برقراري ارتباط و انسجام بين تحقيق ، فناوري و توليد، جهت نيل به توسعه اقتصادي دانش بنيان .