وظایف و اختیارات رئیس پارک

-         تهیه و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در هیئت امنا.

-          اجرای مصوبات هیئت امنا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

-          اداره کلیه امور پارک و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیئت امنا.

-          پیشنهاد خط مشی ها و سیاست ها و معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور به شورای علمی تخصصی فناوری برای تصویب در چارچوب مصوب هیئت امنا.

-          ارائه بودجه تفصیلی سالیانه پارک با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی به هیئت امنا و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه تخصیصی به پارک.

-          پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک، تنظیم کلیه آیین نامه ها و همچنین تغییر و اصلاح آن ها طبق ضوابط و مقررات مربوط به هیئت امنا برای طی مراحل قانونی.

-          ارائه گزارش عملکرد پردیس ها، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای پارک به شورای علمی فناوری.

-          پیشنهاد تاسیس یا انحلال پردیس ها، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز برای بحث و بررسی به شورای علمی فناوری.

-          انتصاب و عزل معاونان، مشاوران و مسئولان پارک بر اساس ساختار سازمانی و تشکیلات مصوب پارک.

-          امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری، معافیت های مالیاتی و مکاتبات پارک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

-          جذب و بکارگیری نیروی انسانی جهت انجام ماموریت های پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

-          استیفای منافع و حقوق پارک در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) و پاسخگویی به این مراجع به نمایندگی از پارک.

-          صدور مجوز استقرار واحدهای فناور متقاضی در پارک و لغو آن بر اساس ضوابط مربوطه.

-          ارائه گزارش عملکرد سالیانه پارک به هیئت امنا و وزارت.

-         افتتاح کلیه حساب های بانکی و غیربانکی، تحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانک ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسه های دولتی و غیردولتی و معرفی دارندگان حق امضای مجاز مطابق ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا.

-          پیگیری عملیات طراحی، اجرایی و عمرانی احداث و توسعه پارک.

-          ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناور.

-          نظارت و ارزیابی دائم بر فعالیت های واحدهای فناور در چارچوب ضوابط و مقررات و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

-          نظارت بر کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه.

-          برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای پارک.

-         نظارت بر کلیه امور مربوط به تحول اداری و بهره وری از قبیل تشکیلات، آموزش کارکنان، اصلاح سیستم ها و روشها، طرح تکریم ارباب رجوع، استقرار نظام پیشنهادات و ... در چارچوب اهداف و وظایف پارک.

-          برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی اعم از حراست فیزیکی، پرسنلی، اسناد، فناوری اطلاعات و ...

 

 

 

دانلود رزومه ↓

   دانلود : رزومه_دکتر_امین_طاهری_گراوند.pdf           حجم فایل 441 KB
امتیازدهی